^

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

A L A P Í T Ó   O K I R A T

 

Vörösmarty Mihály Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény költségvetési szervnek a Bácsalmás Városi Önkormányzat, mint alapító szerv, a 2011. 08. 30. napján kiadott 273/2011. (VIII. 30.) Bácsalmás v. öh számú alapító okiratát a „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 42. §. (1) 7. pont és „az államháztartásról” szóló 2011. évi CXCV tv. 8. §. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5. §. (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal, valamint „a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 68. §. (1) b) és 78. §. (5) b) szerinti tartalmi követelményeknek megfelelően az alábbiak szerint módosítja és az alábbi (egységes szerkezetbe foglalt) alapító okiratot adja ki:

 1. Költségvetési szerv neve:

 

  Vörösmarty Mihály Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény

 

2. Székhelye:

6430 Bácsalmás Hősök tere 10.

 

3. Telephelyei:

Vörösmarty Mihály Városi Könyvtár 6430 Bácsalmás Hősök tere 10.

Bácsalmási Kulturális Központ 6430 Bácsalmás Szt. János u. 9.

Gyűjtemények Háza 6430 Bácsalmás Hősök tere 7.

Dulity Tibor Képtár 6430 Bácsalmás Hősök tere 10.

Fiedler Közösségi Ház 6430 Bácsalmás Gróf Széchenyi u. 75.

Tájház 6430 Bácsalmás Kossuth u. 51.

 

4. Létrehozásáról rendelkező határozat:

 

Bácsalmás Városi Önkormányzat Képviselő - testületének 388/1999. Kth. sz. határozata

 

5. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye:

 

     Vörösmarty Mihály Városi Könyvtár

     6430 Bácsalmás Hősök tere 10.

 

6. Jogszabályban meghatározott közfeladata:

 

Nyilvános könyvtári ellátás, közművelődési közszolgáltatás az 1997. évi CXL. törvény 55. § és 77. §. alapján.

 

7. Működési köre:

 

      Bácsalmás Város Önkormányzatának közigazgatási területe

 

8. Alapfeladata, (TEÁOR) szakágazati besorolása

 

910110 közművelődési intézmények tevékenysége

 

9. Általános forgalmi adó adóalanyisága:

 

   Adóalany

   Adószáma: 16639306 - 1 – 03

 

 10. Törzsszáma, statisztikai számjele:

 

631958

16639306-9101-322-03

 

 11. Költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása:

 

082042 könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

 

082043 könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

 

082044 könyvtári szolgáltatások

 

082061 múzeumi gyűjteményi tevékenység

 

082091 közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

 

082092 közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

 

082093 közművelődési – egész életre kiterjedő tanulás amatőr művészetek

 

086020 helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése

 

086030 nemzetközi kulturális együttműködés

 

 12. Irányító szerv neve, székhelye:

 

         Bácsalmás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

         6430 Bácsalmás Gróf Teleki József utca 4-8

 

 13. Alapítói jogokkal felruházott szerv neve, székhelye:

 

    Bácsalmás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

    6430 Bácsalmás Gr. Teleki József u. 4-8.

 

 14. Felügyeleti szerve:

 

    Bácsalmás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

    6430 Bácsalmás Gr. Teleki József u. 4-8

 

 15. Intézmény vezetőjének kinevezési rendje:

 

                Az intézmény vezetőjét a vonatkozó jogszabályokban meghatározott képesítési előírásokra figyelemmel az irányító szerv által kiírt pályázat alapján 5 évre nevezi ki a Képviselő-testület.

         - Jogszabályi alap:

                         - 1992. évi XXXIII. törvény

                         - 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet

 

 16. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:

 

Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazottak, melyekre a „közalkalmazottak jogállásáról” szóló 1992. évi XXXIII. tv. az irányadó.

Foglalkoztatottjainak jogviszonya lehet továbbá munkavállaló, melyekre nézve a „Munka törvénykönyvéről” szóló 2012. évi I. tv. az irányadó.

 

 17. Vállalkozási tevékenysége arányának felső határa a szerv kiadásaiban:

 

Vállalkozási tevékenységet nem folytat.

 

 18. Feladatellátást szolgáló vagyon megnevezése:

 

   Ingatlanok: székhelyingatlan - Bácsalmás Hősök tere 10

   Helyrajzi száma: 1249

   Területe: 868 m2

 

   Bácsalmás Hősök tere 7

   Helyrajzi száma: 1264/1

   Területe: 1427 m2

 

    Bácsalmás Szent János utca 9

    Helyrajzi száma: 1987

Területe: 4.262 m2

 

Bácsalmás Gróf Széchenyi utca 75.

Helyrajzi száma: 1286

Területe: 1083 m2

 

Bácsalmás Kossuth utca 51.

Helyrajzi száma: 958

Területe: 1879 m2

 

 

 Ingóvagyon: Az intézmény vagyonleltárában szereplő eszközök, tárgyak.

 

 19. Használatba adott vagyon feletti rendelkezési jog:

 

                                      Ingatlan esetén: Az önkormányzat vagyongazdálkodási rendelete alapján

                             Ingóvagyon esetében: A hatályos számviteli törvény, valamint a leltárszabályzat alapján.

 

 20. Az intézmény képviseletére jogosultak:

 

Az intézmény igazgatója, valamint az SZMSZ-ben meghatározott helyettesítési rend szerint.

 

Záradék:

 

Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Vörösmarty Mihály Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2011. 08. 30. napján kelt 273/2011. (VIII. 30.) Bácsalmás v. öh. számú alapító okirata hatályát veszti.

 

Az alapító okiratot Bácsalmás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a …/2014. (VII. ...) Bácsalmás v. öh. számú határozatával hagyta jóvá.

 

Bácsalmás, 2014. július 

 

           Németh Balázs                                               Patocskai Ibolya

polgármester                                                           jegyző

 

Copyright 2017  Vörösmarty Mihály Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény weblap by Sándor Nemes - vmkbrendszergazda@gmail.com