^

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

VÖRÖSMARTY MIHÁLY VÁROSI KÖNYVTÁR

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

 

I. Fejezet

Általános rendelkezések

 

Az 1997. évi CXL. Törvény  rendelkezik a nyilvános könyvtári ellátásról, annak rendszeréről, a könyvtárak feladatairól és tevékenységeiről.

 

Szervezeti és Működési Szabályzat célja

 

rögzítse az intézmény adatait és szervezeti felépítését

meghatározza a vezető és az alkalmazottak feladatait és jogkörét

rögzítse az intézmény működését

 

A könyvtárra vonatkozó adatok

A könyvtár elnevezése :

Neve : Vörösmarty Mihály Városi Könyvtár

Rövidített címváltozata : Városi Könyvtár

Székhely, cím, telefon :

Ország : Magyarország

Megye : Bács-Kiskun

Város : 6430 Bácsalmás

Utca, szám : Hősök tere 10.

Telefon : 79/341-350

Fax: 79/341-350

Levélcím : 6430 Bácsalmás, Pf : 34.

E-mail cím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

A könyvtár fenntartása és felügyelete :

A könyvtár létesítésének időpontja: 1950. november 7.

Alapító okirat : Bácsalmás Városi Önkormányzat  Képviselő-testülete 174/2004. kth. sz. határozata

Fenntartó neve : Bácsalmás Város Önkormányzata

6430 Bácsalmás, Gr. Teleki J. u. 4-8.

Felügyeleti szerve : Bácsalmás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

6430 Bácsalmás, Gr. Teleki J. u. 4-8.

A könyvtár ágazati felügyeletét  1998-tól a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma látja el.

A könyvtári tevékenység végzéséhez szükséges feltételeket a könyvtár fenntartója biztosítja.

 

A legfontosabb működési feltételek :

a rendeltetésszerű működéshez  szükséges megfelelő elhelyezés

a szakmailag képzett, megfelelő számú személyzet

a könyvtár vezetőjének és dolgozóinak szakmai képzéseken, továbbképzéseken valamint tapasztalatcseréken való részvétel biztosítása

a könyvtár gyűjteményének, információs adatbázisának folyamatos gyarapítása

a működéshez szükséges korszerű felszerelések, gépek és egyéb szakmai eszközök beszerzése

a szolgáltatások  korszerűsítésének folyamatos biztosítása

 

A könyvtár bélyegzői :

Hivatali körbélyegző :

Vörösmarty Mihály Városi Könyvtár Bácsalmás

Fejbélyegző :

Vörösmarty Mihály Városi Könyvtár

Bácsalmás

6430 Pf : 34.

Vörösmarty Mihály

Városi Könyvtár

6430 Bácsalmás, Hősök tere 10.

Pf : 34.

Tel/fax (79)341-350

Adószám : 1 6639306-1-03

 

Tulajdonbélyegző (téglalap alakú) :

Vörösmarty Mihály Városi Könyvtár

Bácsalmás

 

Jellege és helye a könyvtári rendszerben

Az intézmény jogállása : önálló jogi személy

Az intézmény gazdálkodása : részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.

A gazdálkodási feladatokat  a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan gazdálkodó intézmény látja el.

Gazdálkodását az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. VII. fejezet rendelkezése szerint éves költségvetés alapján folytatja.

 

Az intézmény költségvetési törzsszáma :

 

Az intézmény szakágazati jelszáma, TEÁOR besorolása : 92.511

 

Az intézmény típusa : nyilvános városi könyvtár

 

Működési területe : Bácsalmás város

 

A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya

Az intézmény számára jogszabályokban, testületi határozatokban megfogalmazott feladat- és hatásköri, szervezeti és működési előírásokat a jelen SZMSZ-ben foglaltak figyelembevételével kell alkalmazni.

 

Az SZMSZ hatálya kiterjed

az intézmény vezetőjére

az intézmény dolgozóira

az intézmény szolgáltatásait igénybe vevőkre.

 

II. Fejezet

AZ INTÉZMÉNY FELADATAI

 

A könyvtár feladatai

Az információhoz való szabad hozzáférés biztosítása mindenki számára, az oktatás segítése, az életminőség javításához, valamint a szabadidő hasznos  eltöltéséhez való hozzájárulás a könyvtár dokumentumainak és eszköztárának segítségével.

 

A könyvtár tevékenysége

Alaptevékenysége :

Ellátási kötelezettséggel járó feladat, amit az önkormányzati törvény, az ágazati törvény  és az alapító okirat alapján köteles végezni.

Nyilvános könyvtári szolgáltatást biztosít  Bácsalmás város és vonzáskörzete lakosságának, mindazoknak, akik elfogadják használati szabályzatát.

Feladata :

a könyvtár gyűjteményének szervezése, különös tekintettel a város helyismereti anyagára,

a dokumentumok gyarapítása - Gyűjtőköri szabályzat alapján,

a dokumentumok nyilvántartásba vétele és feltárása,

számítógépes adatbázis építése,

a gyűjtemény megőrzése, védelme. A fölöslegessé vált és megrongálódott dokumentumok kivonása.

Felnőtt és gyermek olvasószolgálati tevékenység végzése.

Könyvtárközi kölcsönzést és másolatszolgáltatást végez.

Tájékoztatás a könyvtár gyűjteményéről és a könyvtár szolgáltatásairól,

helyi közéleti és egyéb közhasznú információk gyűjtése, közvetítése.

Állampolgári jog alapján szolgáltatásival rendelkezésre áll minden érdeklődőnek.

Állományának nagyobb részét kölcsönzi, kisebb részét helyben használatra biztosítja.

Letéti és saját állományával biztosítja a nemzetiségi lakosság dokumentum-ellátását.

Közösségi foglalkozások (könyv-, könyvtár- és irodalom népszerűsítő rendezvények, óvodai és iskolai foglalkozások) szervezése.

Könyvtárosainak biztosítja az iskolán kívüli szakmai képzéseken és továbbképzéseken való részvételt.

 

 

III. Fejezet

AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE

 

A könyvtár szervezete

Az intézmény vezetője : a könyvtárigazgató

Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője a könyvtárigazgató, akit a képviselőtestület nevez ki nyilvános pályázat alapján 5 évre.

 

A könyvtárigazgató feladatai és hatásköre

vezeti az intézményt, felelős az intézmény működéséért és gazdálkodásáért,

tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény szakmai és gazdasági működésének valamennyi területét,

felelős a feladatai ellátásához az intézmény vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáért,

az intézmény munkáltatói, aláírási jogkörét gyakorolja,

ellátja az intézmény működését érintő jogszabályokban, önkormányzati rendeletekben és döntésekben a vezető részére előírt feladatokat,

elkészíti az intézmény SZMSZ-ét, és más kötelezően előírt szabályzatait, rendelkezéseit, meghatározza az intézmény szervezetét,

képviseli az intézményt külső szervek előtt,

kapcsolatot tart  a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel, intézményekkel

támogatja  az intézmény munkáját segítő testületek, szervezetek, közösségek tevékenységét,

folyamatosan értékeli munkatársainak tevékenységét

a képviselőtestület ülésein képviseli az intézményt.

Az igazgatót távollétében adott utasítás alapján a megbízott dolgozó helyettesíti.

Szolgáltatás szervezeti egységei

Gyermekrészleg

Olvasószolgálat (Kölcsönzés, Folyóiratolvasó, Könyvraktár)

Tájékoztatás (Általános tájékoztatás, Kölcsönzési gyűjtemény, Olvasóterem)

Zenei szolgáltatás

Helyismereti gyűjtemény

Fénymásolás

Gyűjteményszervezés

Feltárás

Számítógépes rendszer

 

Tagintézménye

Gyűjtemények Háza

Címe: 6430 Bácsalmás, Hősök tere 7.

Alapításának éve : 1989

Tevékenységi köre : muzeális tevékenység 9232

Nyitva tartás : hétfőtől péntekig 8 - 12,    14  - 17 óráig. Szombaton és vasárnap a könyvtárban történő bejelentkezés alapján igény szerint.

Az épület külső és belső rendjének, tisztaságának biztosítása a könyvtár takarítójának a feladata.

A közvetlen szakmai irányítást a könyvtár vezetője látja el.

 

Rendeltetés, tevékenység

Közgyűjtemény, jellege szerint helytörténeti gyűjtemény :

Az állandó jellegű helytörténeti kiállítás Bácsalmás történetével kapcsolatos írásos és képi anyagokat, dokumentumokat vagy ezek másolatait,

a bácskai tájegység néprajzi tárgyait, viseleteit  és a kézműves mesterségek szerszámait, a paraszti gazdálkodás eszközeit,

polgári szoba bútorzatot, valamint rekonstruált fürdőszobát mutat be.

Nyaranként a gyermekek számára szervezett alkotótáborok színhelye.

 

Dulity Tibor Képtár

Címe: 6430 Bácsalmás, Hősök tere 10.

Alapításának éve : 2004

Tevékenységi köre : muzeális tevékenység 9232

Nyitva tartás :

 

Rendeltetés, tevékenység

Képzőművészeti gyűjtemény.

Dulity Tibor festőművész állandó életmű kiállítása.

Képzőművészeti alkotások nyilvántartása, állagmegóvása és védelme.

Kiállítás megtekinthetőségének biztosítása.

 

IV. Fejezet

MUNKAKÖRI  LEÍRÁSOK

 

Az intézményben foglalkoztatott dolgozók feladatainak leírását a munkaköri leírások tartalmazzák, amelyeket minden dolgozó próbaidejének leteltekor kézhez kap.

A munkaköri leírások tartalmazzák a foglalkoztatott dolgozók szervezetben elfogadott munkakörnek megfelelő feladatait, jogait és kötelezettségeit személyre szólóan.

A munkaköri leírásokat a szervezeti egység módosulása, személyi változás, valamint feladat változása esetén azok bekövetkezésétől számított 15 napon belül módosítani kell.

A munkaköri leírások elkészítéséért és aktualizálásáért felelős : a könyvtár vezetője.

A munkaköri leírások az SZMSZ mellékletei.

 

V. Fejezet

AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉNEK FŐBB SZABÁLYAI

 

Az intézmény munkavégzéssel kapcsolatos szabályai

A munkaviszony létrejötte :

Az intézmény az alkalmazottak esetében a belépéskor közalkalmazotti  jogviszonyt létesít a munkáltatóval a KJT szabályai szerint. A kinevezés tartalmazza, a közalkalmazott besorolásának alapjául szolgáló fizetési osztályt és fokozatot, illetményét, továbbá munkakörét és a munkavégzés helyét.

A munkavégzés teljesítése, munkaköri kötelezettségek, hivatali titkok megőrzése :

A munkavégzés teljesítése  az intézmény vezetője által kijelölt szervezeti egységben, illetve munkaterületen, az ott érvényben lévő szabályok, illetve a munkaköri leírás szerint történik.

A dolgozó köteles a munkakörébe tartozó munkát  képességei kifejtésével, az elvárható szakértelemmel  és pontossággal végezni, a hivatali titkot megtartani. Ezen túlmenően nem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely a munkaköre betöltésével összefüggésben jutott tudomására és  amelynek közlése a munkáltatóra, vagy más személyekre hátrányos következményekkel járhat.

A dolgozó munkáját az arra vonatkozó szabályoknak és előírásoknak, a munkahelyi vezetője utasításainak, valamint a szakmai elvárásoknak megfelelően köteles végezni.

Nem adható felvilágosítás azokban a kérdésekben, amelyek hivatali titoknak minősülnek és amelyek nyilvánosságra kerülése az intézmény érdekeit  sértené, amennyiben adott esetben jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettség áll fenn.

Intézménynél hivatali titoknak minősülnek a következők :

a foglalkoztatott dolgozók személyi anyagai,

a szolgáltatást igénybevevő - beiratkozó - olvasók személyi adatai,

a gazdálkodás adatai,

a munkáltatással összefüggő adatok, információk,

a könyvtár biztonsági, vagyoni - és tűzvédelmi adatai, ezek műszaki, technikai alkalmazásai.

A hivatali titok megsértése fegyelmi vétségnek minősül. Az intézmény valamennyi dolgozója köteles a tudomására jutott hivatali titkot mindaddig megőrizni, amíg annak közlésére az illetékes felettesétől engedélyt nem kap.

 

Nyilatkozat tömegtájékoztató szervek részére

A tömegtájékoztató eszközök munkatársainak tevékenységét az intézmény dolgozóinak az alábbi szabályok betartása mellett kell elősegíteniük :

A televízió, a rádió és az írott sajtó képviselőinek adott mindennemű felvilágosítás nyilatkozatnak minősül.

A felvilágosítás-adás, nyilatkozattétel esetén be kell tartani a következő előírásokat :

Az intézményt érintő kérdésekben a tájékoztatásra, illetve nyilatkozatadásra az intézményvezető vagy az általa esetenként megbízott személy jogosult.

Elvárás, hogy a nyilatkozatot adó a tömegtájékoztató eszközök munkatársainak udvarias, konkrét, szabatos válaszokat adjon. A közölt adatok szakszerűségéért és pontosságáért, a tények objektív ismertetéséért a nyilatkozó felel.

A nyilatkozatok megtételekor minden esetben tekintettel kell lenni a hivatali titoktartásra vonatkozó rendelkezésekre, valamint az intézmény jó hírnevére és érdekeire.

 

 

Nem adható nyilatkozat olyan üggyel, ténnyel és körülménnyel kapcsolatban, amelynek idő előtti nyilvánosságra hozatala az intézmény tevékenységében zavart, az intézménynek anyagi vagy erkölcsi kárt okozna, továbbá olyan kérdésekről, amelyeknél a döntés nem a nyilatkozattevő hatáskörébe tartozik.

A nyilatkozattevőnek joga van arra, hogy a vele készített riport kész anyagát a közlés előtt megismerje. Kérheti az újságírót, riportert, hogy az anyagnak azt a részét, amely az ő szavait tartalmazza, közlés előtt vele egyeztesse.

Külföldi sajtószervek munkatársainak nyilatkozat minden esetben csak az intézményvezető engedélyével adható.

 

A munkaidő beosztása

A munkarendre vonatkozó belső szabályok kialakításánál a Munka Törvénykönyvéről szóló, többször módosított 1992. évi XXII. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi  XXXIII. törvény előírásai az irányadók.

Az intézmény hivatalos nyitva tartása és a dolgozók munkarendje  az SZMSZ melléklete.

 

Szabadság

A rendes szabadság kiadását a többi dolgozóval történt előzetes egyeztetés után az intézményvezető engedélyezi.

A rendkívüli és fizetés nélküli szabadság engedélyezésére  minden esetben csak az intézményvezető jogosult.

A dolgozók éves rendes szabadságának mértékét a KJT, valamint  a Munka Törvénykönyvében foglalt előírások szerint kell megállapítani. A dolgozókat megillető és kivett szabadságról nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartást az ezzel a feladattal megbízott dolgozó végzi.

 

Az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban  álló dolgozók díjazása

A munka díjazására vonatkozó megállapodásokat kinevezési okiratban kell rögzíteni.

 

Kártérítési kötelezettség

A munkavállaló a munkaviszonyából eredő kötelezettségének vétkes megszegésével okozott kárért  kártérítési felelősséggel tartozik.

A munkáltató a közalkalmazottnak a munkaviszonyával összefüggésben okozott kárért, a vonatkozó szabályok szerint tartozik felelősséggel.

A könyvtárhasználó kártérítési kötelezettségét a könyvtárhasználati szabályzat rögzíti. - Károkozás tényállása esetében az intézmény kártérítési eljárást indít, a vonatkozó szabályoknak megfelelően, a kárt okozó ellen.

 

Anyagi felelősség

Az intézmény a dolgozó ruházatában, használati tárgyaiban  a munkavégzés folyamán bekövetkezett kárért, vétkességre tekintet nélkül felel, ha a kár a dolgozó munkahelyén vagy más megőrzésre szolgáló helyen elhelyezett dolgokban keletkezett.

A dolgozó  a szokásos személyi használati tárgyakat meghaladó mértékű és értékű használati értékeket csak az intézményvezető engedélyével hozhat be munkahelyére, illetve vihet ki onnan. (pl. írógép, számítógép stb.)

Az intézmény valamennyi dolgozója felelős a berendezési, felszerelési tárgyak rendeltetésszerű használatáért, a gépek eszközök, szakkönyvek stb. megóvásáért.

 

Az intézmény szolgáltatási, nyitvatartási rendje

hétfő – péntek          8 - 17 óráig

szombat                    8 - 12 óráig

vasárnap                       ZÁRVA

 

Bélyegzők használata, kezelése

Valamennyi cégszerű aláírásnál cégbélyegzőt kell használni. A bélyegzőkkel ellátott, cégszerűen aláírt iratok tartalma érvényes kötelezettségvállalást, jogról való lemondást jelent.

Az intézményben cégbélyegző használatára a következők jogosultak :

igazgató

könyvtáros munkakörben dolgozók (postai küldemények átvételekor)

A használók személyesen felelősek a cégbélyegzők megőrzéséért. A cégbélyegzők beszerzéséről, kiadásáról, nyilvántartásáról, cseréjéről az intézményvezető gondoskodik, illetve a bélyegző elvesztése esetén az előírások szerint köteles eljárni.

 

Az intézmény gazdálkodásának a rendje:

A Vörösmarty Mihály Városi Könyvtár részben önállóan gazdálkodó intézmény.

Az önkormányzat intézkedéseivel összhangban a pénzügyi osztály munkatársaival az intézmény vezetője elkészíti az intézmény részletes költségvetését.

- Felelős azok betartásáért.

Az intézmény gazdálkodása, az intézmény kezelésében lévő vagyon hasznosításával összefüggő feladatok, a jogszabályok és a fenntartó rendelkezéseinek figyelembe vételével az intézmény vezetőjének feladata és hatásköre.

 

Belső ellenőrzés:

Az intézmény belső ellenőrzésének megszervezéséért, rendszerének kialakításáért az intézmény vezetője a felelős.

A belső ellenőrzés feladatköre magában foglalja az intézményben folyó:

- Szakmai tevékenységgel összefüggő és gazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos ellenőrzési fel-adatokat.

Az ellenőrzések tapasztalatait a vezető értékeli és azok alapján a szükséges intézkedéseket megteszi.

 

A helyettesítés rendje:
Az intézményben folyó munkát a dolgozók időleges vagy tartós távolléte nem akadályozhatja. A dolgozók tartós távolléte esetére a helyettesítés rendszerének a kidolgozása a vezető feladata. A helyettesítéssel kapcsolatos, egyes dolgozókat érintő konkrét feladatokat a munka megkezdése előtt a dolgozókkal ismertetni kell.

 

VI. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 

Az SZMSZ a felügyeleti szerv jóváhagyását követő 8. napon lép hatályba.

Az SZMSZ hetályba lépésével egyidejűleg hatályát veszíti az előző.

Az SZMSZ mellékleteinek naprakész állapotban tartásáról az intézmény vezetője gondoskodik.

 

Bácsalmás, 2009. augusztus 1.

Ódorné Sövény Rita

Copyright 2017  Vörösmarty Mihály Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény weblap by Sándor Nemes - vmkbrendszergazda@gmail.com